วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเกตุ


รายชื่อคุณครูของ
 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
นางสาวขจีพรรณ  รื่นรมย์  ครูประจำชั้นอนุบาล ๑
นางสาวจิรวัส  พูลสวัสดิ์  ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑
นางเพยาว์  สกุลสุทธิวัฒน์  ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒
นางสาวพันธ์ทิพา  เปียสังข์  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
นางพัชรียา  ทองบัณฑิต  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
นางอัชรา  วงษ์เพชร  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
นางสาวนันทิยา  อินทรา  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
นางนิภา  บุญจี๊ด  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางลาวัลย์  คำแก้ว  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
นายภานุวัฒน์  ประทุมทอง  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
นายอภินันท์  ชมเชย  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวลาวรรณ  สุดสิน  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางสาววรินดา  ไพรวันรัต  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นางสาววิชิตา  สืบทอง  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวพรธิภา  ใจกล้า  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวเด่นนภา  อังกูรธนวัฒน์  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
นายสมฤทธิ์  กะทงยาม  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
นางศรัณย์รัชต์  เศรษฐี  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
นางสาวชนินทร  จึงชาญชัยกุล  ครูพิเศษ
นายสรโชติ  อินทรา  ครูพิเศษ
นางมาไล  ศรีเอี่ยม  ครูพิเศษ
นายบรรพต เจริญศิลป์  วิทยากรภายนอก
นางสาวรัตนาภรณ์  โปปัญจมะกุล  ครูพิเศษ
นางสาวกนกพร  สุนทรวัฒน์  ครูธุรการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น